• مقطع تحصیلی: نوع فعالیت:
  نام درس: موضوع درس:   
  • نیروی گرانش
  • جرم یک جسم مربوط به مقدار ماده ای است که در جسم وجود دارد. وزن یک جسم نیروی گرانشی است که بر جسم اثر می کند...
  • نیرو و انواع آن
  • یک نیرو کشیدن و یا هل دادن یک جسم است که حاصل برهمکنش آن با جسم دیگری می باشد. نیرو انواع مختلفی دارد. قبلا در این درس بر اساس دو جسم در برهمکنش با هم در تماسند یا خیر، در دو گروه اصلی قرار گرفتند....
  • واکنش های شیمیایی و شیوه های نمایش آن
  • در سال های پیش با واکنش های شیمیایی و تغییرات فیزیکی و شیمیایی آشنا شدید. در ابتدای بحث استوکیومتری به مرور دوباره تغییرات فیزیکی و شیمیایی و معرفی واکنش های شیمیایی می پردازیم....
  • استدلال(ترکیب قانونمند قضایا - تمثیل)
  • از انواع استدلال که استدلال غیر مباشر یا حجت نامیده می شود که خود دارای سه قسمت می باشد(قیاس، استقراء و تمثیل) که در این مبحث به دلیل اهمیت هریک از موارد به شرح (تمثیل) خواهیم پرداخت. ...
  • نیرو و نمایش آن
  • یک نیرو کشیدن و یا هل دادن یک جسم است که حاصل بر همکنش آن با جسم دیگری می باشد. وقتی بین 2 جسم بر همکنش وجود دارد به هریک از دو جسم نیرو وارد می شود. وقتی برهمکنش متوقف می شود دیگر نیرویی بر اجسام وارد نمی شود. نیروها نتایج بر همکنش می باشند.....
  • خوردگی آهن
  • خوردگی آهن سالانه خسارات هنگفتی به اقتصاد کشورها می زند. به طوری که در کشورهای صنعتی حدود 20 درصد از آهن و فولاد تولیدی برای جایگزین کردن قطعات خورده شده مصرف می شود. در اینجا به فرآیند خوردگی آهن با ذکر و توضیح واکنش های مربوطه می پردازیم تا در مطالب بعد
  • احکام قضایای حملیه(عکس نقیض)
  • در مبحث گذشته ذکر گردید که یکی دیگر از نسبت های موجود بین قضایا نسبت عکس نام دارد که این نسبت خود متشکل از انواع دیگری می باشد، با نسبت عکس مستوی آشنا شدید در این مبحث می خواهیم به شرح نسبت عکس نقیض بپردازیم. ...
  • سلول سوختی
  • همان طور که در مطالب قبل گفته شد سلول های گالوانی نوع اول هستند که در اینجا با نحوه ی کار، ساختار و کاربرد آنها در صنایع مختلف آشنا خواهید شد.
  • احکام قضایای حملیه(تداخل تحت تضاد)
  • در مباحث پیشین به مفاهیم تضاد، تناقض و تداخل که از اقسام استدلال مباشر هستند به خوبی آشنا شدید. در این مبحث می خواهیم به شرح و توضیح قسم چهارم استدلال مباشر که تداخل تحت تضاد نام دارد بپردازیم. ...
  • احکام قضایای حملیه(عکس)
  • در مباحث گذشته دانستیم که استدلال از قضیه ایی واحد به قضیه دیگر، استدلال مباشر یا بسیط نامیده می شود که در کتب منطق به این قسم از استدلال، احکام قضیه و نسبت بین قضایا گفته می شود. حال در مبحث می خواهیم شما را با پنجمین نسبتی که بین قضایا بوجود می آید و ..
  • احکام قضایای حملیه(تداخل)
  • با مفهوم تضاد و تناقض در مباحث گذشته به خوبی آشنا شدید که اگر یادتان باشد از اقسام استدلال مباشر یا بسیط بودند. حال در این مبحث می خواهیم به شرح مفهوم تداخل که سومین قسم از چهارمین قسم آن می باشد، بپردازیم. ...
  • احکام قضایای حملیه( تناقض )
  • در مبحث گذشته عنوان شد که: اگر از قضیه ایی واحد به قضیه ایی دیگر برسیم استدلال مباشر یا بسیط نامیده می شود که خود انواع متعددی دارد که مفهوم تضاد را در آن درس همراه با مثال هایی شرح دادیم و در این مبحث به شرح مفهوم تناقض خواهیم پرداخت. ...
  • خلاصه ای از ترجمه تا تنظیم بیان ژن
  • وقتی mRNA ی تولید می شود، اطلاعات موجود در توالی نوکلئوتیدی این مولکول جهت ساختن پروتئین استفاده می شود. انتقال پیام از RNA به پروتئین نیاز به زبان دیگر است. به همین خاطر به این مرحله ترجمه گفته می شود.
  • احکام قضایای حملی
  • همانطور که می دانید مهم ترین فعالیت ذهن ما استنتاج و استدلال است، یکی از تعاریف استدلال عبارت است: استدلال از قضیه ایی واحد به قضیه ایی دیگر که استدلال مباشر یا بسیط نامیده می شود. ...
  • سلول های غلظتی
  • یکی از عوامل تاثیر گذار روی پتانسیل الکترودی یک نیم سلول، غلظت الکترولیت آن است. در این مطلب قصد داریم به بررسی اثر غلظت بر پتانسیل الکترودی و معرفی سلول های غلظتی بپردازیم.
  • اقسام شرطی منفصله
  • قضیه شرطی منفصله به اعتبار امکان اجتماع و رفع طرفین و یا عدم امکان، به سه نوع تقسیم بندی می شود، که در این مبحث به شرح و تفصیل آن ها خواهیم پرداخت. ...
  • اقسام شرطی
  • اگر در ساختن قضیه به جای ایکه از چیزی خبر قطعی دهیم، از شرط استفاده کنیم (اگر ... آنگاه) این قضایا را شرطی می گویند. قضایای شرطی نیز مانند قضای حملی انواعی دارند که در این مبحث به شرح آن ها خواهیم پرداخت. ...
  • اقسام حملیه(2)
  • در مبحث گذشته عنوان شد که یکی از انواع قضایای حملیه به اعتبار موضوع، قضایای محصوره هستند. همچنین ذکر شد که اگر حکم متعلق به افراد موضوع باشد و کمیت افراد را نیز بیان کند، در این حالت قضیه را محصوره یا مسوّره نامند. ...
  • خلاصه ای از همانندسازی DNA تا رونویسی
  • سلول برای ادامه حیات خود نیاز به انتقال اطلاعات از یک نسل به نسل دیگر دارد. این انتقال به سادگی اتفاق نمی افتد. در طرحهای قبل در مورد روند این اتفاقات با هم صحبت کردیم . در این چند طرح خلاصه ای از این اتفاقات را با هم بررسی می کنیم.
  • اقسام قضیه حملیه(1)
  • قضیه حملیه به اعتبار موضوع تقسیم می شود به قضیه شخصیه و قضیه محصوره. موضوع قضایای شخصیه شیء خاص است که دال بر معنای جزئی است و اگر موضوع قضیه، مفهومی کلی باشد که حاکی از مصادیق متعدد است، به این قضایا محصوره گفته می شود. ...
  • اقسام قضیه
  • قضیه به دو دسته حملیه و شرطیه تقسیم می شود، اگر در قضیه ایی صفتی یاحالتی از چیزی بیان شود و به آن نسبت داده شود به این نسبت دادن (حمل) می گویند و به این گونه قضایا حملیه گفته می شود. اگر در ساختن قضیه ایی به جای اینکه از چیزی خبر قطعی دهیم ازشرط استفاده .
  • تنوع ژنتیکی 4
  • در طرح تنوع ژنتیکی 3 در مورد روش های مختلف یک ژن از یک باکتری به باکتری دیگر صحبت به میان آمد. در این طرح ادامه انواع این انتقال ژن را بررسی می کنیم.
  • جایگاه قضیه در استدلال و اقسام آن
  • دلایلی را که در پاسخ به سؤالاتی که از ما پرسیده می شود می دهیم، استدلال نام دارد، در دل هر استدلال چند قضیه وجود دارد، به مرکّب تامّی که قابل صدق وکذب باشد قضیه می گویند. ...
  • پل نمکی
  • در مطالب قبل گفته شد که پل نمکی قطعه ای کاغذ صافی آغشته به محلول سیر شده ی KCL است که برای بستن مدار الکتریکی در یک سلول الکتروشیمیایی و خنثی کردن بار الکتریکی دو محلول لازم است. در اینجا نقش پل نمکی را در روند کار سلول الکتروشیمیایی بررسی می کنیم.
  • تنوع ژنتیکی 2
  • جهت مطالعه جهش یافته های باکتری می بایست این نوع باکتری از جمعیت جهش نیافته تشخیص و جداسازی شود.
  • اقسام تعریف(2)
  • رسم تام تعریفی است که مشتمل برجنس قریب و عرض خاص باشد و اگر تعریفی مرکب ازجنس بعید و عرض خاص باشد آن را رسم ناقص می نامند، گاهی به جای تعریف یک مفهوم آن را شرح و توضیح می دهیم به این گونه تعاریف شرح الأسم یا شرح اللّفظ می گویند. ...
  • تنوع ژنتیکی 3
  • در این طرح به ادامه مطالب ذکر شده در طرح تنوع ژنتیکی 2 و مبحث تنوع ژنتیکی در پروکاریوت ها ادامه خواهیم داد.
  • اقسام تعریف(1)
  • حد تام تعریفی است که متشکل از جنس قریب و فصل باشد، اگر تعریفی از جنس بعید و فصل تشکیل شده باشد این تعریف را حد ناقص می نامند. ...
  • مقایسه قدرت اکسندگی و کاهندگی فلزها و جدول E°
  • پتانسیل های الکترودی استاندارد در جدولی زیر هم قرار می گیرند و با قراردادها و قوانینی مقایسه می شوند. در اینجا به معرفی این جدول و نحوه ی مقایسه قدرت اکسندگی و کاهندگی فلزها به کمک E° می پردازیم.
  • تنوع ژنتیکی 1
  • هر چند که تنظیم بیان ژن می تواند می تواند در تمام موجودات اتفاق بیافتد اما نتیجه حاصل از این عمل ایجاد تنوع ژنتیکی در ذخیره ژنومی موجودات است. تنوع ژنتیکی در معنای عام شامل تنوع ژنوم هایی است که منجر به پیدایش افراد مختلف شده اند
  • اقسام ذاتی و عرضی کلیات خمس
  • کلیات خمس تحت عنوان ایساغوجی توسط فرفوریوس شاگردافلوطین در قرن سوّم میلادی تدوین گردید. نوع عبارت است ازحقیقت مشترک بین افراد متکثّرکه تکثّرشان فقط به عدد باشد، و به حقیقت مشترک بین افراد متکثّرکه دارای تکثّرحقیقی(نه فقط تکثّرعددی)باشندجنس گویند و ...
  • مفهوم کلی و جزئی
  • مفاهیم را از جنبه های گوناگونی می توان باهم مقایسه کرد یکی از این جنبه ها تقسیم بندی مفاهیم به کلی و جزئی است. مفهوم جزئی آنست که فقط بر یک مصداق و یک فرد منطبق می شود و فرض افراد متعدد برای آن محال است و مفهوم کلی آنست که ...
  • نحوه ی تعیین پتانسیل الکتریکی استاندارد
  • همان طور که گفته شد از اتصال دو نیم سلول به یکدیگر یک سلول الکتروشیمیایی به وجود می آید که شارش الکترون بین آنها باعث به وجود آمدن اختلاف پتانسیل می شود. در اینجا چگونگی اندازه گیری پتانسیل یک الکترود به کمک الکترود به کمک الکترود استاندارد هیدروژن را برر
  • نسبت های چهارگانه
  • دانستیم که مفاهیم به دسته های مختلفی تقسیم می شوند یکی از آن تقسیم ها کلی و جزئی می باشد بین مفاهیم کلی به لحاظ مصداق نسبت های چهارگانه ایی وجود دارد مانند: تباین، تساوی، عموم خصوص مطلق و عموم خصوص مِن وجه ...
  • تنظیم کننده ژنی در یوکاریوت ها
  • در طرح “تنظیم ژنی در پروکاریوت ها” در مورد نحوه تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها آشنا شدیم. همان طور که مشاهده کردید باکتری ها از پروتئین های تنظیم کننده ژنی (فعال کننده ها ومهارکنندها) جهت تنظیم بیان ژن هایشان استفاده می کنند.
  • تضاد
  • هدف این بخش از درس چهارم تفهیم مفهوم تضاد های گروه برای دانش آموزان سال اول دبیرستان می باشد. برای انتقال و تفهیم این مفهوم به دانش آموزان پیشنهاد می شود دبیران از مثال های عینی که دانش آموزان به طور روزمره با آن روبرو هستند استفاده شود. ...
  • مفهوم کلی ذاتی و عرضی
  • کلی ذاتی محمولی است که ذات موضوع وابسته به ان است و خارج از ذات آن نیست یعنی ماهیت موضوع فقط در ان متحقق می شود و کلی عرضی عبارت است ز محمول خارج از ذات موضوع. ...
  • تنظیم ژنی در پروکاریوت ها
  • در طرح تنظیم بیان ژن در مورد اهمیت تنظیم بیان ژن و سطوح مختلف بررسی و کنترل آن صحبت شد. همچنین متوجه شدیم که یکی از بهترین سطوح برای بررسی این تنظیم ،تنظیم در سطح رونویسی است.
  • چگونه تعریف کنیم؟
  • شرایط عام از آن تمامی تعاریف است یعنی به طور کلی تمام تعریف ها باید دارای این شرایط باشند و شرایط خاص از آن برخی از اقسام تعریف است که در نوشتارهای بعدی به شرح آن خواهیم پرداخت. ...
  • الکترود و پتانسیل الکترودی استاندارد
  • برای پیش بینی امکان انجام واکنش های اکسایش – کاهش میان دوگونه، همواره لازم است که تمایل نسبی این دوگونه به اکسایش یا کاهش معین شود. اما برای مقایسه قدرت کاهندگی فلزها باید با سلول الکتروشیمیایی آشنا شوید. از آنجایی که سلول الکتروشیمیایی دستگاهی شامل دو نی
  • تنظیم ژن
  • تا کنون در مورد نحوه همانند سازی،رونویسی و ترجمه در یوکاروتها و پروکاریوتها تا حدود زیادی آشنا شدیم. سوال اساسی موجود در این مبحث این است که یک سلول، چگونه مشخص می کند ازهزاران ژن آن،کدامیک به صورت پروتئین بیان شوند؟ وقتی سلولی در حال رشد و تکوین است چگون
  • نام گذاری کتون ها
  • در این مطلب شما با کتون ها، ساختار و روش نام گذاری آنها آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.
  • از RNAتا پروتئین 5
  • در طرح از RNAتا پروتئین 5 با شروع ترجمه در یوکاریوت ها آشنا شدیم. اما در پروکاریوت ها چون mRNA آن فاقد کلاهک 5 پریم است انتخاب کدون آغازین مکانیسم متفاوتی دارد....